پرینت
کتابخانه های مهم ایران

کتابخانه های ایران

كتابخانه دانشگاه ايلام

كتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

كتابخانه دانشگاه بيرجند

كتابخانه دانشگاه يزد

كتابخانه دانشگاه اصفهان

كتابخانه مجتمع آموزش عالي جندي شاپور

كتابخانه دانشگاه الزهرا 

كتابخانه مركزي دانشگاه امام خميني

كتابخانه دانشگاه امام صادق

كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا

كتابخانه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز

كتابخانه دانشگاه سيستان و بلوچستان

كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس

كتابخانه دانشگاه شاهد

كتابخانه مركزي دانشگاه زابل

كتابخانه دانشگاه شهركرد

كتابخانه مركزي دانشگاه زنجان

كتابخانه دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

كتابخانه دانشگاه شهيد بهشتي

كتابخانه مركزي دانشگاه شيراز

كتابخانه دانشگاه صنعتي بابل

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان

كتابخانه دانشگاه صنعتي سهند

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير

كتابخانه دانشگاه صنعتي شيراز

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف

كتابخانه دانشگاه علامه طباطبايي

كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران

كتابخانه دانشگاه علوم پايه دامغان

كتابخانه مركزي دانشگاه قم

كتابخانه دانشگاه كاشان

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان

كتابخانه دانشگاه كردستان

كتابخانه مركزي دانشگاه مازندران

كتابخانه دانشگاه گيلان

كتابخانه مركزي دانشگاه ملاير

كتابخانه دانشگاه لرستان

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه رازي كرمانشاه

كتابخانه دانشگاه محقق اردبيلي

كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه اراك

كتابخانه دانشگاه هنر

كتابخانه منطقه اي علوم و فناوري

كتابخانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.