پرینت
بورسیه و کمک هزینه تحصیلی

توضیحات

نام انجمن

Marie Curie Fellows Association

انجمن علمی ماری کوری، کمک هزینه تحصیلی خود را به دانشجویان رشه های علوم پایه در دانشگاه های مختلف دنیا ارایه می دهد. این کمک هزینه به پژوهش هایی که در حوزه های موضوعی تعیین شده در هر سال انجام شود، تعلق خواهد گرفت.

 American Nuclear Society (ANS)

این انجمن بصورت سالیانه، به اعضای خود که مشارکت موثری در انجام پژوهش های مورد نظر انجمن داشته باشند، با توجه به سوابق علمی افراد، کمک هزینه های تحصیلی اعطا می کند.

International Society for Optics & Photonics (SPIE)

این انجمن بصورت سالیانه کمک هزینه های تحصیلی به افراد واجد شرایط اعطا می کند. در سال 2015  تعداد 147 عدد کمک هزینه تحصیلی به افراد داده شده.

 

IEEE Nuclear & Plasma Science Society (NPSS)

کمک هزینه تحصیلی متنوعی را به صورت سالیانه به يژوهشگران واجد شرایطی که در IEEE   و یا NPSS   عضویت داشته باشند اعطا می کند.

 

American Chemical Society (ACS)

این کمک هزینه بصورت دوره ای به افرد واجد شرایط در رشته های شیمی، بیو شیمی، مهندسی شیمی و آموزش و فناوری شیمی تعلق می گیرد.

Optical Society of America (OSA)

این کمک هزینه به افراد پژوهشگر در حوزه فیزیک آپتیک تعلق می گیرد و یکی از شرایط دریافت آن، حضور در یک دوره کاری در صنعت اپتیک کشور آمریکا است.

 

American Association for the Advancement of Science

کمک هزینه های این انجمن به افراد واجد شرایط و پژوهشگران حوزه علوم پایه و ریاضیات تعلق می گیرد.

The Royal Society of Chemistry (RSC)

این کمک هزینه به افرادی تعلق می گیرد که در حوزه شیمی و زیر شاخه های موضوعی آن، علاوه بر عتبار علمی، سابقه دو سال تدریس را نیز داشته باشند. علاوه بر کمک هزینه مالی، دو سال عضویت در انجمن نیز به افراد واجد شرایط تعلق می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.