پرینت
INIS حوزه موضوعی

پايگاه داده اينيس دامنه وسيعي از موضوعات در زمينه علوم و فناوري هسته اي را پوشش مي دهد. پايگاه اينيس از طريق داده هاي ارائه شده توسط كشورهاي عضو  و نيز كاركنان اينيس گردآوري مي شود. ركوردهاي مرتبط اضافي از ناشران آثار علمي خريداري مي شود. تمام ارجاعات با استفاده از فرمت ها و قواعد كتابشناختي استاندارد، چكيده نويسي و نمايه سازي مي شوند . 

حوزه موضوعي اينيس به نيازهاي اطلاعاتي جامعه بين المللي هسته اي در حوزه هاي مربوط به راكتورها ، امنيت، گداخت، پزشكي ، كشاورزي و كنترل آفات ، شيمي هسته اي ، فيزيك هسته اي و علوم مواد پاسخ مي دهد .همچنين جنبه هاي مديريتي ، صنعتي ، قانوني و اجتماعي مرتبط به علوم هسته اي پوشش داده مي شود . از سال 1992، برخي از منابع اطلاعاتي اقتصادي و محيطي در مورد منابع انرژي غير هسته اي نيز به اين پايگاه افزوده شده است.

فهرست ارجاعي اينيس براي عناوين مجلات، شامل عنوان هاي تمام مجلاتي مي باشد كه مقالات ارسال شده از طريق مراكز ملي اينيس در زمان انتشار را در بر مي گيرد. اين فهرست كه بصورت سالانه منتشر مي شود در حال حاضر شامل موارد زير مي باشد:
- 13000 عنوان مجله
- 2000 مجله اسكن شده بصورت منظم
- 613 مجله كليدي ( برطبق تشخيص اعضا اينيس) 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.